Chuyên đề Mỹ thuật cấp Quận: Học Mỹ thuật thông qua hoạt động sáng tạo


Trường Tiểu học Bạch Đằng tham gia trải nghiệm


Hát Quốc Ca tại địa chỉ Đỏ


Chuyên đề cấp Quận "Dạy học tiếng Anh lớp 1 thông qua hoạt động trải nghiệm"


105